Условия за участие

1. Заявяване на участие в изложението

1.1. Заявяването на участие се извършва от страна на Изложителя с попълване на регистрационна форма

1.2. Ползването на щандовете в изложението е безплатно, осигурено с любезното съдействие на съорганизаторите „Пи Ар Ем“ ООД – Сити център – Ловеч.

2. Участие на събитие

2.1. Организаторите не поемат разходите за настаняване

2.1.1 Логото на изложителя се помества на сайта на събитието и в информационните материали за събитието, в социалните мрежи и се използва за реклама, за което е необходимо да се предостави предварително на посочените e-mail.

2.1.2. По смисъла на предходната точка, Организаторът се задължава да не помества публикации, които могат да опетнят имиджа и името на изложителя.

2.2 Не се допускат като експонати изделия или реклами, нарушаващи благоприличието, обществения ред или спокойствието и безопасността на посетителите и изложителите. При излагането на стоки и експонати, за които се изисква разрешение или регистрация от държавен орган, Изложителят осигурява сам необходимите документи.

2.3 Участниците сами транспортират до щандовете и аранжират експонатите си. Допълнителното зареждане със стоки за продажба, изнасянето на закупените стоки и отстраняването на излишния амбалаж трябва да става така, че да не се безпокоят посетителите и останалите изложители.

2.4 Задължително е спазването на указанията на организаторите и на противопожарната охрана, отнасящи се до реда и безопасността.

2.4.1 Забранено е излагането на леснозапалими и взривоопасни експонати.

2.4.2 Разрешено е включване в ел. мрежата на изложението само на експонати и осветителни тела, отговарящи на БДС. Ел. инсталации в рамките на щанда се изпълняват само от правоспособни лица след съгласуване с Организатора и предоставено вещо лице от стана на мястото-домакин на събитието

3. Отказване от участие

3.1. При отказване от участие до един календарен месец от датата на събитието, сумата заплатена от участниците се възстановява на 100%.

3.2 При отказване от участие до 14 работни дни от датата на събитието, сумата заплатена от участниците се възстановява на 50%.

3.3 При отказване от участие след срока описан по-горе в тази точка, сумата заплатена от участниците не се възстановява.

4. Защита на личните данни

– като администратор на лични данни, Община Ловеч в качеството си на организатор на събития е задължен по член 3 ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

4.1 Община Ловеч е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове за неговото прилагане, както и съгласно нормите на Етичния кодекс за поведение на администраторите на лични данни, приет от Комисията за защита на личните данни.

4.2 Всички лични данни, получени от Организатора във връзка с участието в организираното мероприятие ще бъдат обработвани в съответствие с изискванията на приложимото законодателство и няма да бъдат предоставяни на трети лица без изричното съгласие на Участника.

4.3 Община Ловеч се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от участниците посредством попълнени заявки за регистрация.

4.4 Община Ловеч се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите на сайта, посредством попълнени заявки за регистрация за организираните изложение, панелни дискусии и/или всяка друга активност, за която е необходима предварителна регистрация от страна на потребителите, съдържаща име, email, телефон и друга лична информация.

4.5 С приемането на настоящите общи условия, участникът декларира и своето съгласие по смисъла на член 4, ал.2 от Закона за защита на личните данни, неговите данни да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно за целите на организираното мероприятие.

5. Други условия

5.1 Изложителите носят отговорност за причинени от тях или техния персонал повреди на сградата, подовата настилка, конструкцията, наетите вещи и за щети, нанесени на други участници или посетители.

5.2 Община Ловеч не носи отговорност за липси на вещи и за вреди, нанесени на Изложителите по време на изложението.

5.3 При двудневно събитие, Община Ловеч е задължена да предостави охрана на изложбената площ в часовете след приключване на събитието за деня.

5.4 По смисъла на предходната точка, организаторите носят отговорност за липси на вещи и за вреди, нанесени на изложителите по време на часовете след приключване на събитието за деня.

5.5 При оставяне на техника от страна на изложителя за съхранение от страна на Община Ловеч по време на часовете след приключване на събитието за деня, вещите се заключват в предварително обявено помещение. Община Ловеч не носи отговорност за липси на вещи и оставени извън това помещение.

5.6 Изложителят няма право на обезщетение в случай, че изложението бъде отложено, отменено или прекратено поради форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила). За такива се считат война, природно бедствие, обща стачка и други събития извън контрола на Изложителя и Община Ловеч.