Български център за нестопанско право /БЦНП/

От 2011 год. Български център за нестопанско право работи за насърчаване развитието и подкрепа на предприемачеството на НПО в България чрез изготвяне на становища, анализи, проучвания, организиране на обучения, кръгли маси и дискусии. Екипът на фондацията предоставя системна подкрепа на неправителствените организации да стартират свързана с мисията им стопанска дейност с убеждението, че това е един от начините за постигане на устойчивост и финансова независимост.

Организациите, които са мотивирани да развиват стопанска дейност, имат нужда от експертна и финансова помощ, за да постигнат трайни добри резултати. Именно в отговор на тези нужди е създадена програмата „Предприемачество за НПО“, в която възможности за индивидуални консултации и надграждащи обучения са предвидени във всички етапи.

Най-добре развитите и обмислени бизнес идеи имат шанс за финансова инвестиция чрез участие в ежегодния конкурса „Най-добър бизнес план на неправителствена организация", който обявява своите победители по време на традиционния „Базар на социалните предприятия“.


Надя Шабани

Nadya Shabani

Надя Шабани работи в БЦНП от 2001 до 2009 и от 2012 до сега. Програмите и проектите, които ръководи са свързани с развитието на формите на публично-частно партньорство между държавата и гражданските организации, доброто управление, създаване и развитие на граждански организации, застъпничество и публични политики и пр. Ръководила е повече от 20 проекта насочени към промяна на социална среда в България и е била обучител в повече от 60 обучения за държавни служители, общинска администрация, потребители на социални услуги, НПО служители, юристи и пр.

През 2009 (до 2012) Надя бе избрана от МС за Председател на Държавната агенция за закрила на детето в България, основният орган, който се занимава с координиране на държавната политика за закрила на детето и защита на детските права в България. Най- значимите две инициативи, в които имаше важно участие са:
1. програмата за деинституционализация на детските домове за изоставени деца в България и реформата на системата (Плана за действие, който бе одобрен от ЕС, е на стойност 100 000 000 евро за първите 4 години)
2. проекта на закон за детето.


Анна Адамова

Anna Adamova

Анна Адамова е програмен директор в Български център за нестопанско право. Тя се присъединява към екипа на БЦНП през юни 2016 г., като преди това повече от година е доброволец в организацията.

Анна е юрист с магистърска степен по специалност „Право“ от УНСС. Към момента е докторант по Конституционно право в Института за държавата и правото към БАН с тема на дисертацията, свързана с гражданското участие.

Настоящата ѝ работа е с фокус върху социалното предприемачество, равенството пред закона на хората с увреждания, гражданското участие и правна рамка на НПО. Проучванията, публикациите и статиите, които тя подготвя, са свързани със законодателните промени в средата за нестопанските организации, гражданското участие, по-добрата комуникация на НПО, социалните иновации и подкрепеното вземане на решения от хора с увреждания.

Контакти:
anna@bcnl.org, +359 2 981 66 17


Айлин Юмерова

Aylin Yumerova

ААйлин Юмерова е правен консултант в Български център за нестопанско право. Работи в организацията от юли 2013 г. до момента.

Айлин е юрист с магистърска степен по специалност „Право” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

В ежедневната си работа Айлин оказва подкрепа на граждани и граждански организации чрез консултации, свързани с правната рамка и процедурите за регистрация, пререгистрация и вписване на промени на юридическите лица с нестопанска цел, изготвя правни документи и становища, води обучения. Айлин участва в провеждането на разнообразни проучвания и помага при разработването на сравнителни анализи, публикации и статии в сферите на социалното предприемачество, правото на сдружаване и на мирни събрания, социалните услуги и правата на хората с увреждания.

Контакти:
aylin@bcnl.org, +359 2 981 66 17


Райна Тимчева

Rayna Timcheva

Райна Тимчева е с над 30 години професионален опит по управление и оценка на европейски проекти и програми. Участвала е в разработването, адаптирането и провеждането на обучителни модули за държавни администрации, неправителствени организации, бенефициенти по различни програми, финансирани от ЕС и публично-частни партньорства. От 2004 г. е експерт микрофинансиране в Микрофонд АД за София и София област.

Микрофонд АД е финансова небанкова институция, която от 18 години работи в помощ на микропредприятия и земеделски производители. Кредитирала е над 14 000 предприемачи, от които над 2000 новосъздадени, стартиращи предприятия. От началото на 2018 г. е финансов посредник по финансов инструмент по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. като отпуска заеми с фиксирана годишна лихва от 2,9% и 4,35% със срок на погасяване до 10 години за стартиращи и социални предприятия.


Александър Георгиев

Alexander Georgiev

Александър е създател на дигитална агенция Advertise. Завършил е бакалавър eCommerce и магистратура Wireless Enterprise Business Systems в Brunel University, западен Лондон. Запалва се по дигиталния маркетинг oще през 2007, когато обслужва малки и средни предприятия във Великобритания, предлагайки Google AdWords услуги. През годините е събирал опит в България и чужбина с клиенти като Cannon, Technopolis, Fantastico, Peugeot, Plesio, Domino’s Pizza и др. и днес вече Алекс е един от най-опитните специалисти в дигиталния маркетинг в България, също е и сред няколкото български Google Certified Trainers.

В момента най-голямо удоволствие му доставя работата в сферата на Conversion Rate Optimisation и създаването на цялостни дигитални стратегии. Алекс обича да мисли извън границите на вече създаденото – често се налага сам да измисля алгоритми и да съчетава различни стратегии за разрешаването на проблемите. А част от тези стратегии е готов да разкрие и на вас.


Фреди Уулс

freddie wools

Фреди Улс е холандец, с 35 години опит като директор на един от големите холандски доставчици на социални услуги, разположени в над 40 сгради, с над 1000 клиенти хора с увреждания и 500 служители. От 2006 години е активен и в България като консултант на държавни институции, общини и доставчици на социални услуги. От 2012 г. периодично живее в България и работи в полето на развитието на социални услуги и социално предприемачество. Фреди е Заслужил гражданин на град Ловеч.


Росен Рашков

Rosen Rashkov

Професионален коуч и фасилитатор - асоцииран партньор на Екуинокс Партнърс. Росен е професионален коуч и тренер, член на International Coach Federation – Global & Bulgarian Chapters. Автор на собствена рубрика в списание „Човешки ресурси” и гост-лектор на форуми в програмите на ICF & TEDx. На 39 години, Росен има над петнадесет години управленски опит в различни компании – от малки семейни фирми до организации с над 5000 служители.

Интересува се от различните аспекти на личностното развитие в професионална среда, като изследва социалните умения, нужни за персонален прогрес. Това Росен постига чрез различните проявления на своята дейност – в индивидуален план чрез персонален коучинг, и екипно – чрез тренинги, обучения и групови коучинг сесии.

http://rosenrashkov.com/